6 người khoa học chính tác động đến nhà tư vấn môi trường