Bạn có nghĩ rằng khai thác là quan trọng ở Indonesia