dây chuyền sản xuất điện có lợi cho dòng chảy thấp để bán