làm thế nào để tạo một trình phân tách shaker html