làm thế nào một nhà máy bóng hoạt động johannesburg phía nam