lượng quặng sử dụng trong công nghiệp để sản xuất đồng