mỏ vàng thông tin có nghĩa là mỏ vàng của đảo merritt