menghancurkan menghancurkan xứng đáng với ưu điểm penyaredan