nhà máy bóng tốt được thiết kế mới cho tế bào tuyển nổi khoáng sản