nhà máy khai thác thiết kế nhà máy sản xuất có lợi