nhà máy sản xuất ttball thiết lập chi phí ở rajasthan