tập tin đính kèm máy nghiền trong nhánh dài chúng tôi