tỷ lệ hao mòn so với độ cứng của vật liệu mài crôm cao cho than pdf