Thực phẩm chất lượng cao an toàn o ygen hấp thụ gói được sử dụng trong thực phẩm