Thiết bị quặng vàng từ tính phân loại xoắn ốc với hiệu quả cao